شیرینگ و لفاف های بسته بندی

نایلون و نایلکس

جهت بسته بندی در صنایع غذایی ، شیمیای ، سلولزی و …..